Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Naam: Studio Vero

Adres: Goorbosstraat 4, 2990 Wuustwezel

E-mail: info@studiovero.be

Ondernemingsnummer: 0698.560.148

Rekeningnummer: BE58 9733 6057 2979


Algemene voorwaarden


Artikel 1 - Algemene bepalingen

De online winkel van Studio Vero, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Goorbosstraat 4, 2990 Wuustwezel, ondernemingsnummer 0698.560.148, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. 

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze online winkel ("Klant"). Door het plaatsen van een bestelling bij Studio Vero, geeft de Klant aan dat hij akkoord gaat met deze Voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Studio Vero aanvaard zijn. 

Studio Vero heeft het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van toepassing zijn van zodra deze op de website zijn gepubliceerd.

Artikel 2 - Aanbod

Om een goede beoordeling mogelijk te maken, probeert Studio Vero de productomschrijvingen en afbeeldingen zo nauwkeurig en volledig mogelijk weer te geven. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Studio Vero niet. 

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Studio Vero kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. afmetingen, materiaal, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via email: info@studiovero.be.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Studio Vero. Studio Vero kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 3 - Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro. Er is geen btw van toepassing omdat Studio Vero als kleine onderneming onderworpen is aan de vrijstellingsregeling van belasting. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders aangegeven. Verzendingskosten worden duidelijk apart aangegeven. De prijs die op de dag van het bezoek op de website wordt vermeld, is de geldige prijs. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Studio Vero houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien na een tijd een reeds aangekocht product afgeprijsd wordt, kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op terugbetaling van het prijsverschil.

Artikel 4 - Betaling

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via overschrijving op rekeningnummer BE58 9733 6057 2979
  • contant bij het afhalen van goederen

Studio Vero is gerechtigd een bestelling te weigeren indien de Klant zijn bestelling niet betaalt.

Artikel 5 - Levering

Producten besteld via de webwinkel van Studio Vero worden geleverd in België en Nederland. De levering gebeurt per briefpost of pakketpost. De vermelde leveringstermijn geldt enkel als indicatie en is niet bindend. Studio Vero kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de levertermijn, beschadiging of vermissing van producten tijdens de verzending.
Correctheid van adresgegevens is de verantwoordelijkheid van de klant. Indien een bestelling om deze reden niet aankomt, is Studio Vero niet verplicht een nieuwe bestelling kosteloos te verzenden.
Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, kan op vraag van de Klant een onderzoek ingesteld worden bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een nieuwe verzending.

Artikel 6 - Ruilen en retourneren

De Klant heeft het recht om de geleverde artikelen van Studio Vero om te ruilen of te retourneren, zonder vermelding van reden, binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling. De Klant dient Studio Vero hiervan altijd schriftelijk (via e-mail) op de hoogte te brengen. Na ontvangst van een retourbevestiging, moeten de artikelen binnen een termijn van 10 kalenderdagen worden terug gezonden, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd. Niet gemelde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.

In het geval van omruiling neemt Studio Vero eenmalig de kosten voor het opnieuw verzenden van het omgeruilde artikel voor haar rekening. In het geval van retourneren, betaalt Studio Vero enkel de aankoopprijs van de artikelen terug, niet de verzendkosten, tenzij het een artikel betreft dat verkeerdelijk werd geleverd door Studio Vero. Na ontvangst van de geretourneerde bestelling, zal het aankoopbedrag binnen een termijn van 30 kalenderdagen terugbetaald worden.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Artikel 7 - Garantie

Alle door Studio Vero geleverde producten zijn van hoge kwaliteit en voldoen aan alle normen en eisen die daaraan, bij normaal gebruik, kunnen gesteld worden. De door Studio Vero geleverde producten zijn vrij van gebreken. Deze garantie is geldig tot 4 weken na levering van het artikel. Nadien vervalt elk recht op vergoeding of vervanging.
De Klant is steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te controleren. Indien één of meer van de geleverde producten niet voldoen aan de garantie, dient de Klant Studio Vero hiervan schriftelijk (via e-mail) op de hoogte te stellen, met vermelding dat hij aanspraak maakt op de garantie en een beschrijving van het gebrek. Na retourzending en beoordeling van de garantie aanspraak, wordt het artikel door Studio Vero vervangen of vergoed.
De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 8 - Klantendienst

De klantendienst van Studio Vero is bereikbaar via e-mail (info@studiovero.be). Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9 - Privacy en persoonsgegevens
Door een bestelling te plaatsen bij Studio Vero, staat de Klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van bestellingen, leveringen en facturen en het versturen van nieuwsbrieven. Persoonsgegevens worden uitsluitend door Studio Vero gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld. Meer details vind je hier.

Artikel 10 - Eigendomsrecht
De samenstelling van de inhoud van deze website is het exclusieve bezit van Studio Vero en is beschermd door de Belgische en internationale auteursrechtwetten. Alle inhoud zoals foto's, logo's, tekst, lay-out, merknamen is in het bezit van Studio Vero of haar leveranciers en is beschermd door Belgische en internationale auteursrechtwetten.

Artikel 11 - Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 12 - Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Klant zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).


Specifieke voorwaarden met betrekking tot maatwerk

Studio Vero biedt haar klanten de mogelijkheid om gehandletterde ontwerpen op maat te bestellen.

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Studio Vero en de klant met betrekking tot deze specifieke dienstverlening. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 1: Offerte

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Studio Vero zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Eventuele veranderingen in prijsopgaven worden steeds eerst ter goedkeuring en verantwoording voorgelegd aan de klant.

Artikel 2: Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de klant schriftelijk te worden bevestigd. Mondelinge afspraken en bedingen binden Studio Vero pas nadat deze schriftelijk door Studio Vero zijn bevestigd en daartegen binnen 8 dagen na ontvangst van deze bevestiging door de klant geen bezwaar wordt gemaakt.

Artikel 3: Uitvoering opdracht

Studio Vero zal zich inspannen de opdracht zo zorgvuldig mogelijk uit de voeren, de belangen van de klant zo goed mogelijk te behartigen en te streven naar een voor de klant bruikbaar resultaat. Studio Vero houdt de klant steeds op de hoogte met betrekking tot voortgang van de opdracht.

Artikel 4: Verstrekken van gegevens

De klant is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Studio Vero mogelijk te maken, dit in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, correcte en duidelijke gegevens en benodigde materialen.

Artikel 5: Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot eventuele openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

Artikel 6: Termijn van levering

De door Studio Vero vooropgestelde leveringstermijnen voor het volbrengen van een ontwerp zijn steeds slechts indicatief en zijn geenszins bindende termijnen. Levering van het te volbrengen ontwerp aan de klant na de vooropgestelde leveringstermijn kan in hoofde van de klant nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan.

Artikel 7: Auteursrecht en industriële eigendom

Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom komen toe aan Studio Vero, tenzij dit schriftelijk tussen de partijen anders is overeengekomen. Wanneer een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Studio Vero daartoe bevoegd.

Artikel 8: Auteursrechthebbende

Studio Vero garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen, dat zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

Artikel 9: Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van Studio Vero: het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de klant.

Artikel 10: Naamsvermelding

Studio Vero is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp op bescheiden wijze te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming van Studio Vero is het de klant niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Studio Vero openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 11: Eigendom bij Studio Vero

Zolang geen nadere afspraken tussen Studio Vero en de klant worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door Studio Vero aan de klant ter beschikking gestelde materialen, zoals werktekeningen, ontwerpschetsen e.d., blijven deze eigendom van Studio Vero.

Artikel 12: Gebruik van het ontwerp

Wanneer de klant volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Studio Vero, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

Artikel 13: Ruimer gebruik

Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

Artikel 14: Wijzigingen

Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Studio Vero veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen.

De klant dient bij een door hem gewenste wijziging Studio Vero als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijk door Studio Vero gehanteerde honorariumtarieven.

Artikel 15: Eigen promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Studio Vero de vrijheid om het ontwerp te gebruiken als referentie.

Artikel 16: Honorarium bij gewijzigde opdracht

Indien Studio Vero door het niet tijdig of door het niet aanleveren van volledige, correcte en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing door de klant genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

Artikel 17: Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden voor de vervaldatum vermeld op de factuur. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 10% op jaarbasis, en een bijkomende schadevergoeding conventioneel en onverminderd vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 50 euro.

Artikel 18: Opschorting

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de klant worden alle door Studio Vero binnen de overeenkomst aan de klant overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de klant in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

Artikel 19: Herroepen opdracht

Wanneer de klant een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Studio Vero zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

Artikel 20: Duur overeenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van Studio Vero bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave, die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Artikel 21: Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Studio Vero redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft Studio Vero het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft zij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is zij verplicht de bereikte resultaten aan de klant ter beschikking te stellen.

Artikel 22: Aansprakelijkheid

Studio Vero kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor:

  • Fouten in het materiaal dat door de klant ter beschikking werd gesteld;
  • Misverstanden en/of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals het niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens;
  • Fouten van door de klant ingeschakelde derden;
  • Gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers;
  • Fouten in het ontwerp of de tekst en gegevens indien de klant zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven geen behoefte te hebben aan dergelijke controle.

Artikel 23: Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Studio Vero voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een klant is altijd beperkt tot het bedrag van het aan Studio Vero toekomende honorarium.